Rzeczpospolita Polska
*Urzad Marszalkowski*
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny
Rozmiar czcionki
seniorita

Senio-RITA na liście projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty o wartości ponad 152 mln złotych, które przeznaczone zostaną na rozwój usług społecznych w województwie pomorskim. Jednym z nich jest projekt partnerski Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Celem projektu „SenioRITA” jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną. Założeniem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz animacja lokalnego środowiska na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych. Najważniejszym celem działań jest CZŁOWIEK zagrożony wykluczeniem oraz jego usprawnienie, profilaktyka i animacja.

Zadania:

  1. Utworzenie lokalnego Systemu Usług Społecznych Senio-RITA (działalność Gminnych i Powiatowego Punktu Usług Społecznych, wdrożenie systemu teleopieki domowej, świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich)
  2. Być zdrowym (rehabilitacja domowa, zajęcia profilaktyczno-ruchowe, pogadanki zdrowotne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego)
  3. Być mądrym (mobilne poradnictwo psychologiczne, organizacja szkoleń i warsztatów, organizacja szkoleń z zakresu pielęgnacji/komunikacji i eliminacji stresu dla opiekunów faktycznych)
  4. Być aktywnym (piknik, organizacja warsztatów dla wolontariuszy, integracja, animacja)

Partnerami projektu są gminy: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Powiat Bytowski, Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego „Zdrowie Nasze” oraz przedsiębiorstwo społeczne ALTRA Consulting sp. z o.o. non-profit.

Wartość projektu opiewa na kwotę 9,3 mln zł, w tym 95% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Realizacja projektu w latach 2020-2023.
To projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

Projekt umożliwi 710 osobom dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. Powstanie 124 trwałych miejsc świadczeń zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w powiecie bytowskim – teleopieka, rehabilitacja domowa, psychoterapia, usługi sąsiedzkie, asystenckie, animacje.

Zgodnie ze Strategią wdrożenia usług społecznych 9 gmin utworzy zintegrowany lokalny system usług społecznych wykorzystując nowoczesne, zdalne technologie, instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu. Zakres wsparcia zostanie rozszerzony o profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację lokalnego społeczeństwa. Prowadzone będą szkolenia, warsztaty, zajęcia rekreacyjne i animacyjne. Projekt umożliwi uczestnikom dostęp do wiedzy, umiejętności, świadczeń opiekuńczych, sprzętu rehabilitacyjnego (utworzenie wypożyczalni) i animacji (utworzenie 25 placówek animacyjnych). Podniesie to standard życia uczestników z terenów wiejskich. Aktywność mieszkańców wzmocniona będzie powstaniem Rad Seniorów (społeczny organ doradczo-konsultacyjny) i Kół Wolontariackich.

Nie wiesz gdzie prosić o pomoc?

Partnerzy projektu

Altra Consulting
Bytów
Borzytuchom
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Fundacja Szpitala w Bytowie
Studzienice
Miastko
Trzebielino
Tuchomie
Powiat Bytowski